Begonia x Tophat White – photo: Syngenta Floripro Services

Begonia x Tophat White - photo: Syngenta Floripro Services